PDH

......

 • Strategische Kaders

  Idealiter is een energieambitie uitgewerkt tot sturingskaders en is deze opgenomen in een integraal plan dat voor langere periode is opgesteld.


  1.

  Voor onze energieambitie zijn prestatiecriteria uitgewerkt, zodat wij optimaal kunnen sturen op de realisatie van onze ambitie.

  2.

  In ons strategisch vastgoedplan (c.q. huisvestingsplan of portefeuillestrategie) hebben wij onze duurzaamheidsopgave integraal verwerkt.

  3.

  Voor welke termijn is er een strategisch vastgoedplan (c.q. huisvestingsplan of portefeuillestrategie) opgesteld?

  4.

  Wij hebben een integrale duurzaamheidsvisie, waarin wij naast energie, ook met onderwerpen als circulariteit en wellbeing aan de slag gaan.

  5.

  Regio- en maatschappij gerelateerde ontwikkelingen (bijv. krimp of groei) zijn verwerkt in ons strategisch vastgoedplan

  6.

  De impact van duurzaamheid op het bedrijfsproces (bijv. veranderingen binnen het onderwijs of het zorgproces) hebben wij verwerkt in ons strategisch vastgoedplan

 • Planvorming

  De borging van processtappen, taken, rollen en bevoegdheden draagt bij aan een afgestemde planvorming en kostenefficiënte realisatie van uw lange termijn doelstelling.


  7.

  Voor welke termijn is er een lange termijn huisvestingsplan (LTHP) c.q. projectenplan opgesteld?

  8.

  Voor welke termijn worden meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's) opgesteld?

  9.

  In hoeverre wordt gewerkt met DMOP's (Duurzame Meerjarenonderhoudsplannen). Een DMOP is een integraal plan waarin onderhoudsmaatregelen en energetische maatregelen zijn samengevoegd. Op deze wijze kan voor verschillende planscenario's een businesscase worden bepaald.

  10.

  Wordt er gewerkt op basis van een continue verbetercyclus (plan-do-check-act cyclus)?

  11.

  In hoeverre zijn de taken, rollen en bevoegdheden van (gedelegeerd) eigenaar, beheerder en serviceprovider uitgewerkt (in bijv. een RASCI-tabel)?

  12.

  In hoeverre is er inhoudelijke afstemming tussen de planning en uitvoering van projecten en (groot) onderhoud?

 • Kennis en Inzicht

  Met de juiste kennis van zaken en voldoende inzicht in het functioneren van het vastgoed kunt u beter besluiten nemen.


  13.

  Is bekend wat de technische mogelijkheden zijn voor verbetering van de energetische staat van uw vastgoed?

  14.

  Heeft u zicht op uw onderhoudskosten op middellange termijn (5-10 jaar)

  15.

  Wist u dat met een goed ingericht asset management proces vaak 10-30% van de totale vastgoedkosten zijn te besparen door vermindering van faalkosten?

  16.

  Bent u bekend met het thema asset management en/of de ISO 55000 norm? Definitie asset management: het samenspel van activiteiten met als doel om optimaal waarde te leveren vanuit assets en/of services.

  17.

  Bent u bekend met het thema energiemanagement en/of de ISO 50001 norm?

  18.

  Wij hebben alle competenties in huis om onze toekomstige opgave te kunnen realiseren.

 • Budget

  Om budgetperikelen te voorkomen zijn heldere financiële kaders van belang, evenals de evenwichtige dialoog met stakeholders.


  19.

  Is het benodigde budget bekend om de energieambitie van het vastgoed te kunnen realiseren?

  20.

  In hoeverre wordt er gewerkt met integrale begrotingen voor projecten en onderhoud?

  21.

  Is de huidige bekostigingswijze van het vastgoed, toereikend om beoogde energiedoelstellingen te behalen?

  22.

  Zijn lange termijn investeringen in energiereductie en/of CO2 reductie te realiseren (TVT >10 jaar) ?

  23.

  Is er sprake van een evenwichtige relatie met de financieel verantwoordelijke en denkt hij/zij pro-actief met u mee?

 • Samenwerking en Cultuur

  Processen binnen organisaties verlopen efficiënter bij een goede samenwerking en bij voldoende besef van het gezamenlijk te bereiken "hoger" doel.


  24.

  Hoe waardeert u de samenwerking van de vastgoedorganisatie met bedrijven en instellingen in de regio? (bijv. onderzoek naar gezamenlijke energieopwekking)

  25.

  Hoe waardeert u de samenwerking met het primair proces (bijv. onderwijs of zorg) in de totstandkoming van de vastgoedstrategie?

  26.

  Is er binnen de organisatie ruimte voor de uitvoering van experimenten met innovatieve producten en/of diensten?

  27.

  Hoe waardeert u de samenwerking binnen de gehele organisatie rondom duurzaamheidsthema's?

  28.

  In hoeverre leent de samenwerking tussen de afdelingen projecten en beheer & onderhoud zich tot het maken van integrale plannen?